Todd Passerini, Heather Gordon, Julia Chan and Emily Kistler